en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Thành lập nhà trường, nhà trẻ.
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ.
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ.
Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học.
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học.
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.
Giải thể trường tiểu học.
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Cấp Giấy phép đào đường đô thị các đoạn đường được UBND tỉnh phân cấp UBND huyện quản lý (trừ phân cấp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép đào đường đô thị cho Sở GTVT).
Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với những bến nằm trên các tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn.
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với những bến nằm trên các tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn, trong trường hợp giấy phép hoạt động đã được cấp hết hiệu lực.
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với những bến nằm trên các tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu bến, không thay đổi nội dung giấy phép đã được cấp.
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với những bến nằm trên các tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn, trong trường hợp có thay đổi nội dung giấy phép đã được cấp, nhưng không thay đổi xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến.
Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với những bến nằm trên các tuyến đường thủy nội địa do địa phương quản lý trên địa bàn, trong trường hợp thay đổi do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, đối với phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu (Cấp huyện)
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thuộc diện đăng ký nhưng không phải đăng kiểm, đối với phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu. (Ủy ban nhân dân cấp huyện).
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thuộc diện đăng ký nhưng không phải đăng kiểm, trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thuộc diện đăng ký nhưng không phải đăng kiểm. Trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu, không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thuộc diện đăng ký nhưng không phải đăng kiểm. Trường hợp phương tiện chuyển quyền sở hữu và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
123