en-USvi-VN
Xây dựng
Thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ xung ngành nghề; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký trụ sở chính, thay đổi tên của Hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký thay đổi Điều lệ; vốn điều lệ và số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của Hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với chia, tách, hợp nhât và sáp nhập hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhân hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng).
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện đối với hợp tác xã.
Thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; điều chỉnh đấu thầu; mời thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ tư vấn và xây lắp quy mô nhỏ.
Thủ tục thẩm định, phê quyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
. Thủ tục thẩm định, phê quyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng.
Thủ tục thẩm định, phê quyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng.
Thủ tục đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.
Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nơi đăng ký trụ sở chính của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của hợp tác xã
123