en-USvi-VN
Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( hoặc đại lý bán lẻ) rượu.
Thủ tục KD khí dầu mỏ hóa lỏng .
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Thủ tục kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.
Thủ tục kiểm dịch sản phẩm động vật trong tỉnh.
Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh.
Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh.
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác tre, nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp giấy phép khai thác tận thu gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân
Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng, lâm sản nhập khẩu, lâm sản sau xử lý tịch thu, lâm sản sau chế biến, lâm sản vận chuyển nội bộ.
Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư thôn)
Đăng ký mới tàu cá dưới 45cv
Đăng ký tàu cá cải hoán tàu cá dưới 45cv
Đăng ký tàu cá chuyển quyền sở hữu dưới 45cv
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá dưới 45cv
Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 45cv.
Đổi Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 45cv.
123