en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học.
 Thành phần hồ sơ:  Số bộ:  Thời hạn xử lý (ngày) :  Lệ phí: 
-Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục.
 -Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường. 
  -Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định.
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 1   20  không.