en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học.
 Thành phần hồ sơ
Số bộ
Thời hạn xử lý
Lệ phí
-Đề án sáp nhập, chia tách trường
 -Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách.
 -Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
 -Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 1  40 0