en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Giải thể trường tiểu học.
Giải thể trường tiểu học.
 Thành phần hồ sơ:  Số bộ  Thời hạn xử lý  Lệ phí
-Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;
 -Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 
 -Biên bản kiểm tra;
 -Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 -Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1  14  Hiện hành