en-USvi-VN
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Thành phần hồ sơ   Số bộ Thời hạn xử lý  Lệ phí 
  -Biên bản thanh tra hoạt động trung tâm học tập cộng đồng của Phòng Gíao dục và Đào tạo (sau khi tập hợp ý kiến của các tổ chức liên quan và ý kiến đóng góp của người dân trên địa bàn);
 -Trình Chủ tịch UBND cấp huyện  ra quyết định giải thể hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
 1  không quy định 0