en-USvi-VN
Xây dựng
Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với chia, tách, hợp nhât và sáp nhập hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với chia, tách, hợp nhât và sáp nhập hợp tác xã.
 Thành phần hồ sơ  Số bộ Thời hạn xử lý   Lệ phí
 

-Đơn đăng ký thành lập hợp tác xã

-Thông báo về đăng ký kinh doanh

-Điều lệ Hợp tác xã

-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Danh sách xã viên, thành viên Ban quản trị, Hội đồng quản trị

-Biên bản đã được thông qua tại hội nghị

-Nghị quyết của Đại hội xã viên

-Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia (tách) đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã

 1  15  24.000/1 trường hợp