Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính của tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ năm 2019

(08:40 | 31/12/2019)

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra tại 9 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 5 UBND cấp huyện và 9 đơn vị cấp xã, đạt 100% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra giúp các cơ quan, đơn vị nâng lên ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. Tỉnh duy trì công tác tuyên truyền CCHC trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình, thủ tục.
 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về TTHC đạt 100%. Tổng số TTHC hiện nay trên địa bàn tỉnh 1.991 thủ tục; trong đó cấp tỉnh 1.621 thủ tục, cấp huyện 249 thủ tục, cấp xã 121 thủ tục. Số TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.579 thủ tục. Kết quả giải quyết TTHC đúng hạn (bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến) đạt 99,50%.

 

 

Công tác hiện đại hóa hành chính có nhiều bước tiến. 100% các TTHC được cung cấp trực tuyến. Tỉnh thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đến tất cả các sở, ngành, đơn vị cấp huyện, xã. Tính đến hết tháng 11-2019, có 1.464.185 lượt văn bản điện tử được triển khai thực hiện gửi, nhận trên môi trường mạng. Hiện toàn tỉnh có 371 chữ ký số được cấp cho các cơ quan nhà nước; trong đó 62 chữ ký số tập thể được cấp cho cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 15 chữ ký số tập thể cấp cho UBND cấp huyện, 95 chữ ký số tập thể cấp cho UBND cấp xã. 100% lãnh đạo các cơ quan nhà nước cấp tỉnh được cấp chữ ký số cá nhân; 47 chữ ký số cá nhân được cấp cho lãnh đạo UBND cấp huyện.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế: Việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách trên một số lĩnh vực còn chậm và chưa đầy đủ; một số sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh có mặt chưa toàn diện, chưa cụ thể; thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế. Nhiều nơi niêm yết công khai TTHC chưa đúng quy định. Có nơi chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành.      

 

Theo https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/100/20293/Cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-tinh-hoan-thanh-co-ban-cac-nhiem-vu-nam-2019.html