Cổng TTĐT Phú Quốc

LIÊN KẾT

Hoạt động của lãnh đạo Huyện

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quốc năm 2019

(10:14 | 26/12/2019)

Sáng ngày 25/12, Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Quốc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quốc năm 2019. Dự hội nghị có sự hiện diện của Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Bà Đặng Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Phú Quốc, cùng toàn thể tập thể lãnh đạo và cán bộ văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Quốc. Hội nghị nhằm báo cáo kết quả thực hiện công tác Văn phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.(Ảnh)
 

 

Theo báo cáo năm 2019 công tác Văn phòng đạt được những kết quả như sau: 

1. Công tác thông tin tổng hợp

 - Thực hiện tốt việc xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm của Văn phòng theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo Tết Nguyên đán, báo cáo chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên; chủ động gửi các loại báo cáo đến UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở ngành chức năng của tỉnh đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

 - Chuẩn bị đầy đủ đúng thời gian các nội dung trình kỳ họp HĐND, phiên họp và hội nghị của UBND huyện. Các kỳ họp, phiên họp do HĐND, UBND huyện triệu tập hoặc các cuộc làm việc với UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng của tỉnh đều được chuẩn bị chu đáo từ khâu mời họp, in ấn, phát hành tài liệu; ghi chép biên bản, kết luận của cuộc họp.

- Tham mưu làm tốt công tác đôn đốc các phòng, cơ quan, đơn vị chức năng của huyện; xây dựng các báo cáo chuyên đề, công văn trả lời và đóng góp ý kiến theo đề nghị của các sở, ngành chức năng của tỉnh đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định; tổng hợp kịp thời và đôn đốc các ngành trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri.

- Thực hiện tốt việc soạn thảo, thẩm định về thể thức, nội dung các văn bản của các phòng ban chuyên môn tham mưu trình lãnh cơ quan, Thường trực HĐND, UBND huyện ký, ban hành kịp thời, đúng thể thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức văn phòng tham gia tích cực vào các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thành lập để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án tại địa phương; kịp thời truyền tải các thông tin, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện đến các ngành chức năng để xử lý, giải quyết đảm bảo chính xác và đạt hiệu quả.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; Quyết định số 2085/QĐ-CP ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020; Thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Công tác tin học (ứng dụng công nghệ thông tin), quản trị Cổng Thông tin điện tử của huyện

a. Công tác tin học

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin hiện có. Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kết nối phần mềm QLVB&HSCV đến các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn. Thực hiện tốt Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quy chế ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  Hàng năm được sự hỗ trợ của Sở Thông tin & Truyền thông và sự quan tâm của Lãnh đạo UBND huyện bố trí kinh phí nâng cấp và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nên tất cả các bộ phận, từ Lãnh đạo Văn phòng đến Chuyên viên, Văn thư, Kế toán, Một cửa đều được trang bị đầy đủ. Hiện nay Văn phòng có bố trí 02 phòng họp trực tuyến, 01 nhân viên chuyên trách quản trị mạng, 02 nhân viên quản trị Cổng Thông tin điện tử; tất cả cán bộ, công chức, nhân viên trong văn phòng sử dụng máy tính thành thạo.

- Duy trì tốt quy chế quản lý, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, sử dụng vận hành hệ thống máy tính và mạng LAN của Văn phòng theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn thiết bị và nâng cao thời gian sử dụng của hệ thống. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, nhân viên về nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ, lọt bí mật nhà nước trên hệ thống mạng thông tin, cổng thông tin điện tử.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm cho cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng; sử dụng tốt hiệu điều hành, phần mềm văn phòng: Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, phần mềm một cửa. Đồng thời cử 04 cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công nghệ thông tin do tỉnh tổ chức.

b. Hoạt động Cổng Thông tin điện tử của huyện

-  Thường xuyên cập nhật các thông tin lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các tin tức, sự kiện nổi bật hàng ngày; tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được cập nhật liên tục. Tổng số đã tham dự 260 cuộc họp, viết và cập nhật 681 tin bài, đã có 1.672.000 lượt người truy cập nghiên cứu, khai thác.

3. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. Trong  năm đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan chuyên môn 6.942 hồ sơ, đã giải quyết hoàn tất 4.965 hồ sơ, đúng hẹn 4.052 hồ sơ tỷ lệ đúng hẹn 82%. Mọi thủ tục đảm bảo đúng quy định pháp luật, hạn chế phiền hà cho công dân. Tiếp tục thực hiện việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

4. Công tác Văn thư - Lưu trữ

- Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ công việc và sao lưu công văn đi, đến để lưu trữ, khai thác sử dụng đảm bảo đúng quy định, phát hành văn bản đi, đến đảm bảo đúng thời gian, thể thức, thẩm quyền. Mở hồ sơ về công tác văn thư theo quy định; các loại văn bản đều được mở sổ theo dõi, chuyển đến lãnh đạo để xử lý kịp thời trong ngày, không để xảy ra tồn đọng, thất lạc công văn. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác văn thư, đã thực hiện quét và lưu văn bản đi, đến theo quy định.   Đẩy mạnh việc gởi nhận văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Chế độ bảo mật công văn tài liệu và quản lý, sử dụng con dấu được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

- Công tác lưu trữ tại văn phòng được thực hiện theo đúng quy định từ các khâu thu thập tài liệu, phân loại, chỉnh lý tài liệu, đưa vào lưu trữ phục vụ tốt công tác khai thác tài liệu trong chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND huyện. Thực hiện đầy đủ các loại báo cáo về lưu trữ (báo cáo thống kê, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm) theo quy định. Cử 03 cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn về văn thư lưu trữ, phần mềm QLVB&HSCV do tỉnh, huyện tổ chức.

- Trong  năm Văn phòng đã tiếp nhận 11.010 văn bản đến của các cơ quan ban ngành cấp huyện, tỉnh và Trung ương, phát hành 13.537 văn bản đi (trong đó có 214 văn bản của HĐND, 9.459 văn bản của UBND huyện, 3.464 Công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực UBND huyện và 400 văn bản khác của Văn phòng).

5. Công tác tiếp công dân

Tham mưu bố trí lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND - UBND huyện theo quy định, trong năm đã thực hiện tiếp dân thường xuyên 992 lượt người, hướng dẫn, giải thích 161 lượt. Tiếp nhận và chuyển các phòng ban chuyên môn giải quyết 831 đơn của công dân trong đó có 89 đơn xin gặp chủ tịch.

6. Công tác Quản trị - Lễ tân

- Lập dự toán và quyết toán ngân sách theo đúng chế độ quy định, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định. Thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, nhà nước đối với cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Duy trì tốt các điều kiện làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện, phục vụ đón tiếp khách chu đáo. Thực hiện tốt chế độ quản lý sử dụng tài sản công; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, mua sắm thay thế trang thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công tác.

- Tham mưu cho Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp đón nhiều đoàn khách quốc tế, khách từ các tỉnh, thị xã, thành phố đến thăm và làm việc tại huyện. Trong năm đã đưa, đón 11 đoàn trung ương, 61 đoàn tỉnh và 258 đoàn huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ việc đưa đón phục vụ các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện và các phòng, ban đi công tác, đảm bảo giữ gìn xe sạch sẽ, lái xe an toàn, phục vụ lãnh đạo đi công tác đúng giờ, hiệu quả. Thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, bảo trì, tiết kiệm xăng dầu. Quản lý hội trường, điện nước, phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị an toàn, vệ sinh, không lãng phí; thực hiện chế độ trực theo ca hàng ngày, không để xảy ra mất mát tài sản trong khu vực cơ quan.

Trong năm qua được sự quan tâm, lãnh đạo của chi ủy và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng luôn tích cực thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ Thường trực HĐND, UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực công tác ở địa phương; Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, cải tiến lề lối làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trương Sĩ