LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Đi chúc Tết xã Thổ Châu.
Đi chúc Tết xã Thổ Châu.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
 Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách và lực lượng vũ trang.
-  Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách và lực lượng vũ trang.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách và lực lượng vũ trang.
 -  Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách và lực lượng vũ trang.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách và lực lượng vũ trang.
  Thăm, chúc Tết tặng quà gia đình chính sách và lực lượng vũ trang.
Tìm kiếm theo ngày: