LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
- Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
-  Xử lý công việc.
 Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
- Xử lý công việc. -  Thanh tra huyện báo cáo Đơn tố cáo.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
- Làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân.
 - Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Xử lý công việc.
  Họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục.
 Phó Chủ tịch
TRẦN CHIẾN THẮNG
 Làm việc với Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải Quân.
- Dự họp cùng Chủ tịch.
Tìm kiếm theo ngày: