Cổng TTĐT Phú Quốc

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 06/02/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 28/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:42 | 02/07/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:42 | 31/07/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:35 | 02/07/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 27/07/2018)

Hết hạn lấy ý kiến